จังหวัด นครศรีธรรมราช

 

หน่วยงาน

ฐานข้อมูล

แผน/มาตรการ

ความครบถ้วนข้อมูลการใช้พลังงาน

ไฟฟ้า

น้ำมัน

1

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

2

ทสจ.นครศรีธรรมราช

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

3

ทสว.นครศรีธรรมราช

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

4

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

5

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

6

รจก.นครศรีธรรมราช

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

7

รจอ.ทุ่งสง

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

8

รจอ.ปากพนัง

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

9

ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 8

มี

มี

100%

100%

10

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

11

... นครศรีธรรมราช

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

12

สถานีตำรวจภูธรอำเภอ/สภ..เกาะทวด

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

13

สถานีตำรวจภูธรอำเภอ/สภ..เขาบางแกรก

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

14

สถานีตำรวจภูธรอำเภอ/สภ..เปลี่ยน

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

15

สถานีตำรวจภูธรอำเภอ/สภ..ไม้เรียง

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

16

สถานีตำรวจภูธรอำเภอ/สภ..กะปาง นศ.

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

17

สถานีตำรวจภูธรอำเภอ/สภ..การะเกด นศ.

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

18

สถานีตำรวจภูธรอำเภอ/สภ..ขอนหาด

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

19

สถานีตำรวจภูธรอำเภอ/สภ.ตจ.บางนบ นศ.

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

20

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

21

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียรใหญ่

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

22

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

23

สถานีตำรวจภูธรอำเภอขนอม

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

24

สถานีตำรวจภูธรอำเภอจุฬาภรณ์

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

25

สถานีตำรวจภูธรอำเภอฉวาง

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

26

สถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอวด

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

27

สถานีตำรวจภูธรอำเภอช้างกลาง

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

28

สถานีตำรวจภูธรอำเภอถ้ำพรรณรา

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

29

สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าศาลา

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

30

สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งใหญ่

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

31

สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสง นศ.

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

32

สถานีตำรวจภูธรอำเภอนบพิตำ

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

33

สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาบอน

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

34

สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางคนที

มี

มี

0%

0%

35

สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพนัง

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

36

สถานีตำรวจภูธรอำเภอพรหมคีรี

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

37

สถานีตำรวจภูธรอำเภอพระพหรม

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

38

สถานีตำรวจภูธรอำเภอพิปูน

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

39

สถานีตำรวจภูธรอำเภอร่อนพิบูลย์

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

40

สถานีตำรวจภูธรอำเภอลานสะกา

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

41

สถานีตำรวจภูธรอำเภอสิชล

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

42

สถานีตำรวจภูธรอำเภอหัวไทร นศ.

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

43

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช

มี

มี

100%

100%

44

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช

มี

มี

100%

100%

45

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง

มี

มี

100%

100%

46

สปส..นครศรีธรรมราช

มี

มี

0%

0%

47

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

48

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

49

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

50

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

51

สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 4 สาขานครศรีธรรมราช

มี

มี

16%

16%

52

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

ไม่มี

ไม่มี

16%

16%

53

สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอทุ่งสง

มี

มี

100%

100%

54

สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอปากพนัง

มี

มี

100%

100%

55

สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช

มี

มี

100%

100%

56

สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ไม่มี

ไม่มี

100%

100%

57

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8

มี

มี

100%

100%

58

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

มี

มี

100%

100%

59

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

มี

มี

100%

100%

60

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาท่งสง

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

มี

มี

100%

100%

62

สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

มี

มี

63%

63%

63

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

64

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

มี

มี

75%

75%

65

สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

มี

มี

0%

0%

66

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

มี

มี

100%

88%

67

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

68

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

มี

มี

33%

33%

69

สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอนบพิตำ

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

70

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

71

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

72

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

73

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

74

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์

มี

ไม่มี

0%

0%

75

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

76

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด

มี

ไม่มี

0%

75%

77

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถ้ำพรรณรา

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

78

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

79

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

80

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

81

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางขัน

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

82

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

มี

ไม่มี

0%

0%

83

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

84

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระพรหม

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

85

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิปูน

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

86

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

87

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

88

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิชล

ไม่มี

ไม่มี

0%  

0%  

89

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวไทร

ไม่มี

ไม่มี

0%  

0%  

90

สำนักชลประทานที่ 15

มี

มี

100%

100%

91

สำนักทางหลวงที่ 14

ไม่มี

ไม่มี

8%

8%

92

สถานีตำรวจภูธรอำเภอ/สภ..เขาพังไกร

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

93

สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอช้างกลาง

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

94

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%