จังหวัด กาฬสินธ์ 

 

หน่วยงาน

ฐานข้อมูล

แผน/มาตรการ

ความครบถ้วนข้อมูลการใช้พลังงาน

ไฟฟ้า

น้ำมัน

1

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาฬสินธ์

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

2

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

3

ทสจ.กาฬสินธุ์

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

4

ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

5

รจจ.กาฬสินธุ์

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

6

ส.ป.ก. กาฬสินธุ์

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

7

สถานีตำรวจภูธรอำเภอ/สภ.ต.แซงบาดาล

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

8

สถานีตำรวจภูธรอำเภอ/สภ.ต.นากุง

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

9

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาวง

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

10

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองฆ้องชัย

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

11

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสามชัย

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

12

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองห้วยผึ้ง

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

13

สถานีตำรวจภูธรอำเภอโนนสูง จ.กาฬสินธุ์

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

14

สถานีตำรวจภูธรอำเภอกมลาไสย

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

15

สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุฉินารายณ์

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

16

สถานีตำรวจภูธรอำเภอคำม่วง

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

17

สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนจาน

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

18

สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าคันโท

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

19

สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาคู

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

20

สถานีตำรวจภูธรอำเภอนามน

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

21

สถานีตำรวจภูธรอำเภอยางตลาด

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

22

สถานีตำรวจภูธรอำเภอร่องคำ

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

23

สถานีตำรวจภูธรอำเภอสมเด็จ

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

24

สถานีตำรวจภูธรอำเภอสหัสขันธ์

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

25

สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองกุงศรี

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

26

สถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยเม็ก

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

27

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์

มี

มี

100%

100%

28

สปส.จ.กาฬสินธุ์

มี

มี

100%

100%

29

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

มี

มี

100%

94%

30

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

31

สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

32

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

มี

มี

0%

0%

33

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์

ไม่มี

ไม่มี

16%

16%

34

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์

ไม่มี

ไม่มี

58%

44%

35

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

มี

มี

100%

97%

36

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

ไม่มี

ไม่มี

100%

100%

37

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์

มี

มี

33%

33%

38

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

39

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

มี

มี

30%

22%

40

สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

ไม่มี

ไม่มี

25%

19%

41

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

42

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

มี

มี

100%

100%

43

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาฬสินธุ์

มี

มี

0%

0%

44

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7

มี

มี

66%

66%

45

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

มี

มี

0%

0%

46

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

มี

มี

100%

100%

47

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

48

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

มี

มี

91%

94%

49

สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอฆ้องชัย

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

50

สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอดอนจาน

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

51

สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอนาคู

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

52

สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอสามชัย

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

53

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

มี

ไม่มี

0%

0%

54

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาวง

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

55

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง

มี

ไม่มี

55%

0%

56

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกมลาไสย

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

57

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

58

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

59

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าคันโท

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

60

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนามน

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

61

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางตลาด

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

62

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำ

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

63

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

64

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

65

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

66

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

67

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยผึ้ง

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

68

สถานีตำรวจภูธรอำเภอ/สภ.ต.ลำปาว

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

69

สถานีตำรวจภูธรอำเภอ/สภ.ต.หนองสรวง

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%

70

สถานีตำรวจภูธรอำเภอ/สภ.ต.บ้านหนองเม็ก

ไม่มี

ไม่มี

0%

0%