ประกาศ

1. ขอให้หน่วยงานที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ แจ้งผ่านมาที่เว็บบอร์ด ในหัวข้อติดต่อเจ้าหน้าที่ ภายหลังจาก login เข้าระบบแล้ว สำหรับหน่วยงานที่จะสอบถามรหัสสมาชิกและรหัสผ่านขอให้แจ้งมาทาง email : eppo.ereport@gmail.com

2. สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งรายละเอียดการประเมินผู้บริหารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Click ดูรายละเอียด)

APP E-Report สำหรับไอโฟนและแอนดรอยด์

     

ผลการประเมินตัวชี้วัดการลดการใช้พลังงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หัวข้อประเมินผล รอบการประเมินผล
ตัวชี้วัด 4.2
การพัฒนาระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน (ส่วนราชการ)
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
รอบที่ 1(ก.ย.-ก.พ.) รอบที่ 2 (มี.ค.-ส.ค.)
ตัวชี้วัด 4.2
การพัฒนาระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน (จังหวัด)
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
รอบที่ 1(ก.ย.-ก.พ.) รอบที่ 2 (มี.ค.-ส.ค.)
ประเมินนายอำเภอ ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
รอบที่ 1(ก.ย.-ก.พ.) รอบที่ 2 (มี.ค.-ส.ค.)
ประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
รอบที่ 1(ก.ย.-ก.พ.) รอบที่ 2 (มี.ค.-ส.ค.)


ผลการประเมินตัวชี้วัดการลดการใช้พลังงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หัวข้อประเมินผล รอบการประเมินผล
ตัวชี้วัด 4.2
การพัฒนาระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน (ส่วนราชการ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รอบ 5 เดือน (ต.ค.-ก.พ.) รอบ 6 เดือน (มี.ค.-ส.ค.)
รอบ 9 เดือน (ต.ค.-มิ.ย.)
ตัวชี้วัด 4.2
การพัฒนาระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน (จังหวัด)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รอบ 5 เดือน (ต.ค.-ก.พ.) รอบ 6 เดือน (มี.ค.-ส.ค.)
รอบ 9 เดือน (ต.ค.-มิ.ย.)
ประเมินนายอำเภอ ไม่ประเมิน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รอบ 5 เดือน (เม.ย.-ส.ค.)
ประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ประเมิน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รอบ 5 เดือน (เม.ย.-ส.ค.)


แนวทางการประเมินตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 "การประหยัดพลังงาน" ... >>(Click)
ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การมหาชน ... >>(Click)
ร่างกรอบการประเมินผลการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ... >>
(ส่วนราชการ) (จังหวัด) (สถาบันอุดมศึกษา)
ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ... >>(Click)
ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2558 ... >>(Click)
ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2557 ... >>(Click)
ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2556 ... >>(Click)
มติคณะรัฐมนตรี 19 กุมภาพันธ์ 2556 ให้ภาครัฐลดใช้พลังงาน 10% ... >>(Click)
เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน" ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ... >>(Click)
หนังสือแจ้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ... >>(Click)
เอกสารประกอบการบรรยายตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปี 2556 ... >>(Click)
คู่มือการดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปี 2556 ... >>
(ส่วนที่ 1)   (ส่วนที่ 2)
ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2555
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับคำนวณค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน... >>(Click)
เอกสารประกอบการบรรยาย "ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2556">>(Click)
ตัวอย่างการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน และมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน... >>(Click)
หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคสอบถามข้อมูลได้ที่ ... >>(Click)
วิดีทัศน์ "รวมพลังข้าราชการไทย ลดใช้พลังงาน ปี 2555"... >>(Download)
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว88 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2555 เรื่องมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ>
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้รับทราบมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และขอให้เน้นวัตถุประสงค์การใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและมากกว่าการประหยัดค่าใช้จ่าย และให้สำนักงบประมาณร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องพลังงานต่อไป... >>(คลิกดูรายละเอียด)

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
รหัสสมาชิกและรหัสผ่านขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลภายในจังหวัด
รหัสสมาชิกและรหัสผ่านของที่ทำการปกครองอำเภอ
รายชื่อหน่วยงานราชการที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานด้านประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2555
อุณหภูมิเฉลี่ยรายจังหวัด
ขนาดของพื้นที่อำเภอในแต่ละจังหวัด
ส่วนราชการ :50/ 51/ 52/ 53/ 54/ 55/ 56
ส่วนจังหวัด :50/ 51/ 52/ 53/ 54/ 55/ 56
สถาบันอุดมศึกษา :50/ 51/ 52/ 53/ 54/ 55/ 56
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 

1) "คณะทำงานลดใช้พลังงาน" ทำหน้าที่

   - ตรวจสภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน

   - นำข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิงที่ผ่านมาของหน่วยงานมาพิจารณาปริมาณการใช้

   - กำหนดวิธีลดการใช้พลังงานที่ไม่เกิดประโยชน์ ตั้งเป้าหมายลดลงร้อยละ 10

   - มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลผ่านระบบ www.e-report-energy.go.th

   - พิจารณาลักษณะการทำงานของหน่วยงานเข้าตามลักษณะกลุ่มงานใด

2) ประกาศ/แจ้งให้ข้าราชการ เจ้าพนักงานทราบแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน กำชับให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจัง

3) บันทึกค่าปัจจัยต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ปรากฏขึ้นบนระบบ e-report ครบทุกปัจจัยและครบทั้ง 12 เดือน

4) คณะทำงานฯ ประชุมติดตามผลและรายงานครั้งที่ 1 และบันทึกเลขที่รายงานการประชุมผ่านระบบ e-report

5) คณะทำงานฯ ประชุมติดตามผลและรายงานครั้งที่ 2 และบันทึกเลขที่รายงานการประชุมผ่านระบบ e-report

6) บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ที่ใช้ไปจริงในหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-report ครบ 12 เดือน

7) บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้ไปจริงในหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-report ครบ 12 เดือน

8) เช็คผลการประเมิน ถ้าการใช้พลังงานสูงหรือต่ำผิดปกติ หาเหตุผลถ้ามีให้บันทึกเหตุผลและคำนวณออกมาเป็นตัวเลข เพื่อจัดทำคำอุทธรณ์ กรณีที่ไม่มีเหตุผลให้ไล่เช็คความถูกต้องของตัวเลขที่บันทึกแต่ละรายการแต่ละเดือน

9) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ก่อนเวลา 24:00 น เช็คความครบถ้วนของข้อมูล ความถูกต้องของตัวเลข ตามรายการที่ 3) ถึง 7)