การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

 

 

 

จังหวัด

 

เกณฑ์ประเมินผล

 

ผลการประเมิน

 

 

 

 

ส่วนราชการ

 

เกณฑ์ประเมินผล

 

ผลการประเมิน

 

 

 

 

สถาบันอุดมศึกษา

 

เกณฑ์ประเมินผล

 

ผลการประเมิน

 

 

 

 

องค์การมหาชน

 

เกณฑ์ประเมินผล

 

ผลการประเมิน

 

 

 

 

หน่วยงานอิสระ

 

ผลการประเมิน

 

 

 

 

ดูผลประเมินปี 2558