ค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงาน

(3) กลุ่มโรงเรียน

กลุ่มย่อย 3-31

โรงเรียน

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [3.094xจำนวนบุคลากร + 0.001xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 6.893x(จำนวนนักเรียนxจำนวนวันที่มีการเรียนการสอน)/1000]xอุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 4.695xจำนวนบุคลากร + 5.564xจำนวนวันที่มีการเรียนการสอน + 0.123xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 3-32

สถาบันพัฒนาฝีมืออาชีพ

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [13.896xจำนวนบุคลากร + 0.003xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 7.985x(จำนวนนักเรียนxจำนวนวันที่มีการเรียนการสอน)/1000]xอุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 17.767xจำนวนบุคลากร + 32.655xจำนวนวันที่มีการเรียนการสอน + 13.866xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 3-33

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กลุ่มย่อย 3-34

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [11.715xจำนวนบุคลากร + 0.071xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 10.204x(จำนวนนักเรียนxจำนวนวันที่มีการเรียนการสอน)/1000]xอุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 2.259xจำนวนบุคลากร + 6.444xจำนวนวันที่มีการเรียนการสอน + 0.307xระยะห่างจากตัวจังหวัด

กลุ่มย่อย 3-35

โรงเรียนของกองทัพ

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [13.896xจำนวนบุคลากร + 0.003xพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 7.985x(จำนวนนักเรียนxจำนวนวันที่มีการเรียนการสอน)/1000]xอุณหภูมิ

น้ำมันมาตรฐาน = 17.767xจำนวนบุคลากร + 32.655xจำนวนวันที่มีการเรียนการสอน + 13.866xระยะห่างจากตัวจังหวัด