สรุปหน่วยงานราชการที่ประเมินผลตัวชี้วัดการประหยัดพลังงานรวมกับจังหวัดส่วนที่เพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตามที่ได้มีกฎกระทรวง/ประกาศกระทรวงการแบ่งส่วนราชการในช่วงที่ผ่านมา เป็นผลให้มีหน่วยงานราชการที่ได้รับการรับรองฐานะตามกฎกระทรวง/ประกาศกระทรวงดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการประเมินผลตัวชี้วัดการประหยัดพลังงาน ที่กำหนดให้ “หน่วยงานในจังหวัด หมายถึง ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง รวมทั้งส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง ทั้งนี้ การรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลของส่วนราชการนั้นๆ ให้พิจารณาจากสถานที่ตั้งของส่วนราชการว่าตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการดำเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น” สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดทำบัญชีรายชื่อหน่วยงานราชการที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานด้านประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 เพื่อให้ สนพ. ได้ปรับปรุงจัดกลุ่มหน่วยงานตามส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในปัจจุบัน

ทั้งนี้ สนพ. ได้จัดทำสรุปรายชื่อหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมประเมินผลร่วมกับส่วนกลาง เป็นประเมินผลร่วมกับจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

กระทรวง

ส่วนราชการ

หน่วยงานที่ย้ายไปประเมินผลรวมกับจังหวัด

เอกสารอ้างอิง

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

·      สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) (11 แห่ง) (ภูมิภาค 10 และ กทม. 1)

·      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) (71 แห่ง)

·      สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สคท.) (32 แห่ง)

·     กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2545

·     กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (31 แห่ง)

·     กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551

·     ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง กำหนดและแบ่งเขตท้องที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551

·     ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง กำหนดและเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

·       สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (จ.นครราชสีมา)

·       สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (จ.ปทุมธานี)

·       สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (จ.ปทุมธานี)

·    กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545

·    กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534]

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1- 6

·     กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมอุตุนิยมวิทยา

·       ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค (5 แห่ง)

·       สถานีอุตุนิยมวิทยา (92 แห่ง)

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2552

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สำนักงานพลังงานจังหวัด (36 แห่ง)

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2551

กระทรวงยุติธรรม

กรมบังคับคดี

สำนักงานบังคับคดีจังหวัด (75 แห่ง)

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2551

 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ 1 - 9

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2551

 

กระทรวงวัฒนธรรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

·       วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง

·       วิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง

กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2551

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

·       สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค (5 แห่ง)

·       สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กทม. และ จังหวัด (76 แห่ง)

·       ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน/ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ/ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

·        ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1–12

·        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (185 แห่ง)

·        ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด (63 แห่ง)

·    กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 [ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546]

·    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

·    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

·    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วิทยาลัยชุมชน (19 แห่ง)

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในสังกัด (415 แห่ง)

 

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

สถาบันราชประชาสมาสัย สมุทรปราการ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552

 

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 1 - 6

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551