พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดยโสธร

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

578.22

0

2

ทรายมูล

272.776

18

3

คำเขื่อนแก้ว

638.4

23

4

ป่าติ้ว

308

28

5

กุดชุม

544

37

6

มหาชนะชัย

455.268

41

7

ไทยเจริญ

272.2

50

8

เลิงนกทา

942.8

69

9

ค้อวัง

150

70

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 4,161.7 ตร.กม.