พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

748.268

3

2

โกรกพระ

297.194

18

3

เก้าเลี้ยว

256.713

20

4

พยุหะคีรี

740.794

28

5

ลาดยาว

691.096

40

6

ชุมแสง

716.726

40

7

แม่เปิน

260.2

40

8

ชุมตาบง

379.04

40

9

บรรพตพิสัย

909.897

45

10

ท่าตะโก

607.225

48

11

ไพศาลี

979.457

64

12

ตาคลี

854.062

68

13

หนองบัว

819.505

69

14

ตากฟ้า

570.692

95

15

แม่วงก์

766.808

120

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 9,597.7 ตร.กม.