พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

2483.115

0

2

ปางมะผ้า

798.375

64

3

ขุนยวม

1698.312

67

4

ปาย

2244.7

111

5

แม่ลาน้อย

1456.645

134

6

แม่สะเรียง

2587.425

164

7

สบเมย

1412.687

192

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 12,681.3 ตร.กม.