อัตราค่าไฟฟ้าและน้ำมันในช่วงปี 2546-2550                อัตราค่าไฟฟ้า

 

เดือน/ปี

ค่าไฟฟ้า (บาท/หน่วย)

ตุลาคม 2545

2.67

พฤศจิกายน 2545

2.67

ธันวาคม 2545

2.67

มกราคม 2546

2.67

กุมภาพันธ์ 2546

2.71

มีนาคม 2546

2.71

เมษายน 2546

2.71

พฤษภาคม 2546

2.71

มิถุนายน 2546

2.71

กรกฎาคม 2546

2.71

สิงหาคม 2546

2.71

กันยายน 2546

2.71

ตุลาคม 2546

2.71

พฤศจิกายน 2546

2.71

ธันวาคม 2546

2.71

มกราคม 2547

2.71

กุมภาพันธ์ 2547

2.83

มีนาคม 2547

2.83

เมษายน 2547

2.83

พฤษภาคม 2547

2.83

มิถุนายน 2547

2.83

กรกฎาคม 2547

2.83

สิงหาคม 2547

2.83

กันยายน 2547

2.83

ตุลาคม 2547

2.88

พฤศจิกายน 2547

2.88

ธันวาคม 2547

2.88

มกราคม 2548

2.88

กุมภาพันธ์ 2548

2.88

มีนาคม 2548

2.88

เมษายน 2548

2.88

พฤษภาคม 2548

2.88

มิถุนายน 2548

2.92

กรกฎาคม 2548

2.92

สิงหาคม 2548

2.92

กันยายน 2548

2.92

ตุลาคม 2548

3.02

พฤศจิกายน 2548

3.02

ธันวาคม 2548

3.02

มกราคม 2549

3.02

กุมภาพันธ์ 2549

3.21

มีนาคม 2549

3.21

เมษายน 2549

3.21

พฤษภาคม 2549

3.21

มิถุนายน 2549

3.30

กรกฎาคม 2549

3.30

สิงหาคม 2549

3.30

กันยายน 2549

3.30

      ตุลาคม 2549

3.23

      พฤศจิกายน 2549

3.23

      ธันวาคม 2549

3.23

      มกราคม 2550

3.23

กุมภาพันธ์ 2550

3.23

มีนาคม 2550

3.23

เมษายน 2550

3.23

พฤษภาคม 2550

3.23

มิถุนายน 2550

3.13

กรกฎาคม 2550

3.13

สิงหาคม 2550

3.13

กันยายน 2550

3.13

 

                อัตราค่าน้ำมัน

 

เดือน/ปี

น้ำมันเบนซิน 95
(บาท/ลิตร)

น้ำมันดีเซล
(บาท/ลิตร)

ค่าเฉลี่ย*
(บาท/ลิตร)

ตุลาคม 2545

16.33 14.50 15.42

พฤศจิกายน 2545

15.49 13.90 14.70

ธันวาคม 2545

15.77 13.94 14.90

มกราคม 2546

16.80

14.65

15.73

กุมภาพันธ์ 2546

17.07

14.87

15.97

มีนาคม 2546

16.99

14.79

15.89

เมษายน 2546

16.86

14.66

15.76

พฤษภาคม 2546

16.25

14.01

15.13

มิถุนายน 2546

15.41

12.84

14.13

กรกฎาคม 2546

16.34

13.03

14.69

สิงหาคม 2546

17.19

13.64

15.41

กันยายน 2546

16.36

13.63

15.00

ตุลาคม 2546

16.32

13.77

15.05

พฤศจิกายน 2546

16.58

14.08

15.33

ธันวาคม 2546

17.05

14.39

15.72

มกราคม 2547

17.11

14.55

15.83

กุมภาพันธ์ 2547

16.99

14.59

15.79

มีนาคม 2547

16.99

14.59

15.79

เมษายน 2547

16.99

14.59

15.79

พฤษภาคม 2547

17.47

14.59

16.03

มิถุนายน 2547

18.31

14.59

16.45

กรกฎาคม 2547

18.85

14.59

16.72

สิงหาคม 2547

20.63

14.59

17.61

กันยายน 2547

21.79

14.59

18.19

ตุลาคม 2547

22.02

14.59

18.31

พฤศจิกายน 2547

21.62

14.59

18.11

ธันวาคม 2547

19.86

14.59

17.23

มกราคม 2548

19.37

14.59

16.98

กุมภาพันธ์ 2548

20.13

14.76

17.45

มีนาคม 2548

21.91

16.06

18.99

เมษายน 2548

22.74

18.19

20.47

พฤษภาคม 2548

22.40

18.19

20.30

มิถุนายน 2548

23.17

19.37

21.27

กรกฎาคม 2548

25.56

22.49

24.03

สิงหาคม 2548

26.05

22.90

24.48

กันยายน 2548

27.38

23.86

25.62

ตุลาคม 2548

27.18

24.05

25.62

พฤศจิกายน 2548

25.44

22.94

24.19 

ธันวาคม 2548

25.46 

23.01

 24.24

มกราคม 2549

26.72 24.17 25.45

กุมภาพันธ์ 2549

26.51 24.42 25.47

มีนาคม 2549

26.90 25.36 26.13

เมษายน 2549

28.02 26.27 27.15

พฤษภาคม 2549

29.11 26.45 27.78

มิถุนายน 2549

29.69 27.33 28.51

กรกฎาคม 2549

30.07 27.79 28.93

สิงหาคม 2549

29.67 27.55 28.61

กันยายน 2549

26.88 26.05 26.47

ตุลาคม 2549

25.64 24.19 24.92

พฤศจิกายน 2549

25.55 23.87 24.71

ธันวาคม 2549

26.19 23.62 24.91

มกราคม 2550

25.71 22.76 24.24

กุมภาพันธ์ 2550

25.63 23.10 24.37

มีนาคม 2550

27.34 23.62 25.48

เมษายน 2550

28.68 24.83 26.76

พฤษภาคม 2550

29.99 25.34 27.67

มิถุนายน 2550

30.01 25.34 27.68

กรกฎาคม 2550

29.85 25.61 27.73

สิงหาคม 2550

28.53 25.44 26.99

กันยายน 2550

29.39 26.58 27.99


 * ค่าเฉลี่ย คิดจากราคาเฉลี่ยของน้ำมันเบนซิน 95 และน้ำมันดีเซลในสัดส่วนเท่ากัน